Myosin genes in B. rapa

Gene ID of B. rapa followed by a bracket 's' means syntenic ortholog

IndexSub familyAt orthologB. rapa gene
1Myosin-like proteinsAT3G19960Bra035834 (s)
Bra001768 (s)
Bra039641
Bra018844
2Myosin-like proteinsAT4G33200Bra011426 (s)
Bra037016 (s)
3Myosin-like proteinsAT5G54280Bra002998 (s)
Bra022708 (s)
Bra035789
4Myosin-like proteinsAT4G27370Bra026355 (s)
Bra035789
Bra031394
5Myosin-like proteinsAT4G28710Bra011053 (s)
Bra033704
Bra032526
6Myosin-like proteinsAT1G04160Bra032526 (s)
Bra027512
Bra033704
Bra011053
7Myosin-like proteinsAT5G43900Bra033704 (s)
Bra027512 (s)
Bra011053
Bra032526
8Myosin-like proteinsAT3G58160Bra014582 (s)
Bra003324 (s)
9Myosin-like proteinsAT1G17580Bra030993 (s)
Bra020105
Bra006561
10Myosin-like proteinsAT1G50360Bra018844 (s)
Bra039641 (s)
Bra035834
Bra001768
11Myosin-like proteinsAT1G54560Bra027968 (s)
Bra020105
Bra030739
Bra018605
Bra006561
12Myosin-like proteinsAT5G20490Bra006561 (s)
Bra020105 (s)
Bra030993
Bra018605
Bra027968
13Myosin-like proteinsAT1G04600Bra030576 (s)
14Myosin-like proteinsAT2G20290Bra036460 (s)
Bra036688 (s)
Bra011053
15Myosin-like proteinsAT2G33240Bra030576
16Myosin-like proteinsAT1G08730Bra018605 (s)
Bra030739 (s)
Bra006561
Bra027968
Bra020105
17Myosin-like proteinsAT2G31900Bra022871 (s)